Tots els aparells elèctrics i electrònics que han arribat a la fi de la seva vida útil passen a ser residus i han de ser tractats per un gestor especialitzat ja que poden contenir materials, fluids i gasos perillosos que contaminen el medi ambient i poden ser perjudicials per a la salut.

 

Totes les etapes de la gestió d’aquests aparells s’han de fer en unes condicions que en garanteixin la seguretat. Llorens|gmr ofereix una recollida separada per evitar barrejar-se amb altres residus i un transport i manipulat per personal qualificat evitant possibles trencaments que puguin alliberar les substàncies perilloses a l’entorn.

 

Un cop a la nostra planta, Llorens|gmr, desmunta els aparells separant tots els components per a poder tractar-los de manera independent. Es prioritza la selecció les parts funcionals que es poden reutilitzar, s’aïllen els materials contaminants i els residus sobrants que es poden reciclar són tractats mitjançant processos mecànics de trituració, generant diferents fraccions de materials que posteriorment es reciclen i valoritzen.