Gestión residuos de la automoción

Automoció
 

Les normatives actuals obliguen als tallers a portar un control estricte dels residus que generen i a demostrar que els tracten adequadament.

Encara que el gran volum dels residus de l’automoció que es generen en un taller o garatge són de caràcter contaminant (la gestió dels quals es realitza des de Llorens|rp), també hi podem trobar residus susceptibles de ser valorats, com ara cartrons, plàstics, fustes, ferros o bateries, lliurant contenidors específics per a classificar-los en origen.